Chế lời bài hát

Nhập lời bài hát gốc vào ô bên dưới. Cũng có thể đưa vào dạng “là lá la” khi hát theo giai điệu bài hát, ví dụ thay vì “Một con vịt, xòe ra hai cái cánh…” bạn có thể nhập “là la là, là la la lá lá,…”. Lưu ý phần mềm chỉ làm việc với lời bài hát tiếng Việt.