Kiểm tra niêm luật bài thơ

Cho phép kiểm tra luật bằng-trắc và vần của một bài thơ có theo đúng chuẩn mực không. Lựa chọn thể loại ở trên và nhập nội dung bài thơ vào dưới đây.