Gửi thông điệp qua thơ

Giúp bạn làm một bài thơ mà một hoặc hai từ đầu tiên của mỗi câu thơ trong bài ghép lại thành thông điệp bạn muốn nói.